top of page

Поняття форс-мажору у ситуації з карантином: пояснюють юристи

Ми разом з Юридичною компанією GlobalLaw, активним учасником "Української Ресторанної Асоціації", підготували роз’яснення щодо застосування поняття форс-мажору відносно до ситуації з карантином.


З початку введення на території України карантину, для запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусної SARS-CoV-2, питання форс-мажору стало актуальним для багатьох суб’єктів господарювання. Але ті ж їх питання до нас та наших колег юристів з цього приводу показали, що більшість з них плутається в суті самого поняття форс-мажору та того, від чого він звільняє. Тому, на початку хочеться пояснити саме це.

Оскільки, для більшості актуальним є застосування форс-мажору саме щодо укладених ними договорів, то візьмемо для прикладу саме їх.


Так, в договірних відносинах форс-мажор – це обставини непереборної сили, що не залежать від волі сторін договору, та настання яких звільняє сторін договору від відповідальності (санкцій, штрафів, пені тощо) за не виконання своїх зобов’язань в період їх дії. Однак, виконати взяті на себе зобов’язання такій стороні перед своїм контрагентом по договору все одно доведеться.

А тому розраховувати на те, що настання карантину та його визнання форс-мажором на рівні закону звільнить від сплати будь-яких грошових платежів по договорах, не варто.

Певні виключення з цього правила можуть бути передбачені окремими нормами закону. Як у випадку з нормою статті 762 Цивільного кодексу України, яка передбачає звільнення від сплати орендної плати орендаря на час, впродовж якого він не міг використовувати орендоване майно через обставини, за які він не відповідає. Такими обставинами в окремих випадках якраз і може бути форс-мажор у вигляді карантину та пов’язаних із ним обмежень. Для прикладу, орендар приміщення, розташованого в ТРЦ, позбавлений можливості користуватись ним, адже робота ТРЦ на сьогодні обмежена.


Але форс-мажорними обставинами у будь-якому випадку не вважаються: зміни курсу національної валюти,недодержання своїх обов'язків контрагентом боржника, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання зобов'язання, і, що важливо, відсутність у боржника необхідних коштів.

На рівні законодавства не виключний перелік обставин форс-мажору міститься в статті 14-1 Законі України «Про торгово-промислові палати в Україні». Тут на рівні з диверсіями, піратством, вторгненням, революцією та іншими підставами форс-мажору до них і відноситься карантин, встановлений Кабінетом Міністрів України.

Засвідчення факту настання форс-мажорних обставин на території України здійснює Торгово-промислова палата України, а також її регіональні підрозділи (надалі за текстом – «ТПП»).

Документом, що засвідчує настання форс-мажорних обставин є сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) виданий ТПП.


Для засвідчення обставин непереборної сили, які можуть виникнути в конкретному випадку, необхідна наявність низки передумов.


Так, підставою для засвідчення форс-мажорних обставин є наявність однієї або більше обставин, визначених вищевказаною статтею 14-1ЗаконуУкраїни «Про торгово-промислові палати в Україні», а також визначених сторонами за договором, законодавчими, відомчими та/чи іншими нормативними актами, які вплинули на зобов'язання таким чином, що унеможливили його виконання у передбачений термін. В зв'язку з чим, крім обставин конкретної ситуації, слід належним чином оцінити умови договору.


Умови договору, як правило, включають положення про форс-мажорні обставини з переліком фактів, які сторони визнають такими, і правовими наслідками його настання. В тому числі і умови попередження іншої сторони про настання таких обставин.


При цьому порядок засвідчення форс-мажорних обставин встановлюється Регламентом засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) (надалі–«Регламент»).

Відповідно до зазначеного вище Регламенту, форс-мажорні обставини засвідчуються за зверненням суб'єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по кожному окремому договору, окремим податковим та/чи іншим зобов’язанням/обов’язком, виконання яких/-го настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання відповідно яких/-го стало неможливим через наявність таких обставин.

Заява про засвідчення форс-мажорних обставин за встановленою формою (відповідно Додаток №1,2,3,4 до Регламенту) подається за підписом керівника підприємства, організації та з відбитком печатки підприємства, або за його дорученням – довіреною особою. Заява фізичної особи подається за її підписом особисто або за її дорученням – довіреною особою. До кожної заяви додається окремий комплект документів.


У заяві, зокрема, зазначається, які саме зобов'язання за договором, контрактом, угодою та/або законом, нормативним актом не можуть бути виконані у встановлений термін внаслідок настання форс-мажорних обставин; конкретні форс-мажорні обставини, на які посилається заявник з посиланням і наданням доказів таких обставин; початок їх виникнення і термін дії, та інші належні відомості.


Тобто, в даному випадку важливим є строк, який має бути конкретно визначений з зазначенням дати виникнення форс-мажорних обставин, та датою їх закінчення. Такий строк зазначається у заяві, оскільки саме на цей строк буде видано відповідний сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили). Та саме на цей строк будуть розповсюджуватися правові наслідки форс-мажорних обставин.

Зважаючи, що терміни введення спеціальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 попередньо визначені до 11.05.2020 р. та можуть бути продовжними на невизначений термін, при подачі заяви неможливо чітко визначити дату закінчення форс-мажорних обставин. В зв’язку з чим, рекомендуємо звертатися до ТПП з заявою про видачу сертифікату після закінчення строку дії таких спеціальних заходів, та встановлення обмежень.


Надані заявником документи для засвідчення форс-мажорних обставин мають свідчити про:

1) надзвичайність таких обставин;

2) непередбачуваність обставин;

3) їх невідворотність;

4) причинно-наслідковий зв’язок між обставиною/подією і неможливістю виконання заявником своїх конкретних зобов’язань.


Стороні, яка посилається на форс-мажор, необхідно звернутися до компетентного органу ТПП, де виникла форс-мажорна обставина, який видає відповідний документ (сертифікат), та пред’явити йогоконтрагенту згідно умов договору.


Також, необхідно зазначити, що послуга з розгляду документів, а також видача сертифікату ТПП є платною, та становить:


За розгляд документів на предмет засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), якими унеможливлено виконання зобов’язань за договорами, укладеними між резидентами України, та видачі сертифіката про такі обставини або відмови у такій видачі – 2775,00 без ПДВ, та 3330,00 з ПДВ;


За засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), якими унеможливлено виконання зобов’язань за договорами, укладеними між резидентами України – 1542,00 без ПДВ, та 1850,40 з ПДВ.

При цьому суб'єкти малого підприємництва відповідно до ст. 14-1 Закону мають право отримати безкоштовно сертифікат про настання форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), сплачуючи тільки за розгляд заяви і наданих документів.

Зауважимо, що суб'єктами малого підприємництва, відповідно до положень Господарського кодексу України є:


- фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи - підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;


- юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.


В будь-якому випадку засвідчувати настання обставин форс-мажору та отримувати, для цього відповідний сертифікат ТПП, сторонам договору не є обов’язковим. Ніхто не заважає їм добровільно мирним шляхом врегулювати всі спірні питання між собою у зв’язку з настанням форс-мажору, зокрема уклавши відповідну додаткову угоду про це до договору.


Тому, наостанок, щоб заощадити час та кошти, у випадку виникнення форс-мажорних обставин рекомендуємо передусім попередити про їх настання своїх контрагентів, і спробувати полюбовно домовитись з ними. І лише в разі необхідності після завершення форс-мажорних обставин, звернутися до ТПП з відповідною заявою про видачу сертифікату на підтвердження форс-мажорних обставин.


Comments


bottom of page